• สืบหาข้อเท็จจริงทั่วไป
  • สืบติดตามพฤติกรรม
  • สืบหาหลักฐานหรือพยานเพื่อฟ้องคดีหรือสู้คดี
  • สืบหาบุคคลสูญหายหรือหลบหนี หรือสืบหาทรัพย์สิน ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ บุคคลหรือสถานที่ หรือยานพาหนะ
  • สืบหาที่อยู่ ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ เพจเจอร์ ยานพาหนะ
  • ตรวจสอบสืบพฤติกรรมของคนรัก คู่สมรสหรือบุคคลในปกครอง พิสูจน์
  • สืบหาข้อเท็จจริง อาชีพ วันเกิด ฐานะ สถานะภาพการสมรส
  • ตรวจสอบสืบประวัติส่วนตัว หรือประวัติการทำงาน หรือสืบเบื้องหลังบุคคล