• ประวัติการโทรเข้า โทรออก หาผู้ครอบครอง และที่อยู่ของผู้ใช้เบอร์โทรศัท์
 • ตรวจสอบข้อมูลการใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือย้อนหลัง
 • ตรวจสอบที่อยู่ (ปัจจุบัน) จากหมายเลขโทรศัพท์ หาพิกัดจากเบอร์โทรศัพท์
 • ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆตามความประสงค์

 • สืบจับตามหมายจับศาล
 • สืบทะเบียนประวัติอาชญากร ตรวจสอบสืบพฤติกรรมนักการเมือง และข้าราชการ
 • สืบหาข้อมูลและหลักฐานการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ รับจัดหาจัดทำหรือติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์การสืบสวนทุกชนิด
 • รับประกาศสืบหาแจ้งคนหาย

 • สืบประวัติหรือตรวจสอบความไว้วางใจหุ้นส่วนหรือพนักงาน
 • ตรวจสอบสืบเบื้องหลังหรือความน่าเชื่อถือของคู่ค้าหรือผู้ร่วมทุน
 • สืบหาแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอม หรือหาตัวผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
 • สืบหาจับกุมบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือติดตามทรัพย์สินสูญหาย
 • ตรวจสอบสืบทรัพย์สินหรือหลักฐานกรรมสิทธิ์ของบุคคลและนิติบุคคล
 • ตรวจสอบสืบการทุจริตหรือความรั่วไหลหรือการบ่อนทำลายภายในองค์กร
 • พิสูจน์ทราบผู้ปองร้าย การข่มขู่ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย
 • สืบข้อมูลการทำธุรกิจของคู่แข่งขัน ความเคลื่อนไหวหรือยุทธวิธีของคู่แข่ง

 • สืบหาข้อเท็จจริงทั่วไป
 • สืบติดตามพฤติกรรม
 • สืบหาหลักฐานหรือพยานเพื่อฟ้องคดีหรือสู้คดี
 • สืบหาบุคคลสูญหายหรือหลบหนี หรือสืบหาทรัพย์สิน ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ บุคคลหรือสถานที่ หรือยานพาหนะ
 • สืบหาที่อยู่ ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ เพจเจอร์ ยานพาหนะ
 • ตรวจสอบสืบพฤติกรรมของคนรัก คู่สมรสหรือบุคคลในปกครอง พิสูจน์
 • สืบหาข้อเท็จจริง อาชีพ วันเกิด ฐานะ สถานะภาพการสมรส
 • ตรวจสอบสืบประวัติส่วนตัว หรือประวัติการทำงาน หรือสืบเบื้องหลังบุคคล