Written by admin
  • สืบประวัติหรือตรวจสอบความไว้วางใจหุ้นส่วนหรือพนักงาน
  • ตรวจสอบสืบเบื้องหลังหรือความน่าเชื่อถือของคู่ค้าหรือผู้ร่วมทุน
  • สืบหาแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอม หรือหาตัวผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
  • สืบหาจับกุมบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือติดตามทรัพย์สินสูญหาย
  • ตรวจสอบสืบทรัพย์สินหรือหลักฐานกรรมสิทธิ์ของบุคคลและนิติบุคคล
  • ตรวจสอบสืบการทุจริตหรือความรั่วไหลหรือการบ่อนทำลายภายในองค์กร
  • พิสูจน์ทราบผู้ปองร้าย การข่มขู่ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย
  • สืบข้อมูลการทำธุรกิจของคู่แข่งขัน ความเคลื่อนไหวหรือยุทธวิธีของคู่แข่ง