Written by admin
  • สืบจับตามหมายจับศาล
  • สืบทะเบียนประวัติอาชญากร ตรวจสอบสืบพฤติกรรมนักการเมือง และข้าราชการ
  • สืบหาข้อมูลและหลักฐานการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ รับจัดหาจัดทำหรือติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์การสืบสวนทุกชนิด
  • รับประกาศสืบหาแจ้งคนหาย